h

Op welke wijze en ten koste van wie?

15 maart 2016

Op welke wijze en ten koste van wie?

Foto: SP

De SP is de afgelopen weken nauw betrokken  geweest in het overleg om tot een breed werkprogramma te komen voor het bestuur van Castricum de komende twee jaar en heeft duidelijk haar standpunten naar voren gebracht.                                                                                 

Belangrijke thema's voor de SP bij de besprekingen voor het  werkprogramma van de nieuw te vormen coalitie waren jeugdzorg, participatiestelsel volgens Amsterdams model, thuiszorgen sociale woningbouw boven aprestigeprojecten. 

Deze punten kwamen al zwaar verdund terug in het werkprogramma, toch was dit blijkbaar te progressief voor CDA en GDB.                                                                                                                                               

Om deze reden leek het ons verstandiger om de oppositie te verkiezen om zo op een positieve manier goede en sociale voorstellen te kunnen steunen, deels goede plannen proberen aan te passen waardoor we ze alsnog zouden kunnen steunen en ruimte te hebben om plannen die lijnrecht tegen onze standpunten ingaan niet te steunen.Dit besluit heeft de SP dan ook op 29 februari al naar voren gebracht.
De coalitie van 5 partijen waren gezamenlijk niet zozeer links, maar politiek gezien in het midden. Dat het CDA en de GDB hieruit zijn gestapt, zegt wat over de statuur van deze partijen hier, en geeft aan dat zij het sociale gezicht van Castricum niet willen dienen .                                                  

We vrezen dan ook dat in sociaal opzicht weinig gaat veranderen in het beleid van onze gemeente. Bewijs hiervoor is ook dat CDA en GDB opnieuw met partijen gaan praten die Castricum ver van een sociaal beleid hebben gehouden de afgelopen jaren.

Dit is volgens de SP, ook al maakten we al geen deel meer uit van de coalitie, een betreurenswaardig besluit. Voor de SP heeft het belang van een socialer gezicht voor Castricum voorop gestaan, belangrijker dan per se zelf deel te moeten nemen aan de coalitie. 

De onduidelijkheid rond de werkelijke financiële situatie van Castricum baarde ons gedurende het hele proces zorgen.

Je kan nog zulke mooie plannen en afspraken maken, als dit onmogelijk wordt gemaakt door enorme financiële lasten, dan voer je toch een heel ander gesprek. Om die reden wilde de SP eerst meer inzicht in die situatie omdat pas dan op een goede manier afspraken te maken zijn.  Nu er inmiddels boven tafel is gekomen dat de financiële positie van Castricum  nog een stuk minder florissant is dan we tijdens  de besprekingen al dachten en hier bovenop  nog eens  wachtgeld komt, waar mogelijk  nogeens twee wethouders  gebruik van gaan maken.  

De SP is  reuze benieuwd  op welke wijze het nieuw te vormen college  de financiële problemen denkt te gaan oplossen                                                                                                                                       

We zouden het als gunstig kunnen opvatten dat de veroorzakers van het financiële debacle , de partijen die de scepter zwaaiden toen deze financiële situatie ontstondnu ook voor de gevolgen van de kaalslag van de afgelopen jaren moeten ‘’opdraaien’’  

Maar we maken ons grote zorgen over de wijze waarop, en  ten koste van wie,  dit zal gaan gebeuren.

 

 

U bent hier