h

Marjo Husslage beschouwt algemeen

2 juli 2014

Marjo Husslage beschouwt algemeen

Hieronder vindt u de tekst zoals Marjo Husslage deze onlangs heeft geschreven voor de Algemene Beschouwing op de voorjaarsnota in Castricum

Allereerst wil ik mijn goedkeuring uitspreken over de wijze waarop de raad, het College, De decentralisatie van de AWBZ en de decentralisatie van de jeugdzorg oppakt.Dat er tijdens de vakantie een lokale werkgroep wordt ingesteld, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, is een positieve ontwikkeling. De beslissing om in de C.A.L. gemeenten  om het wijkgericht werken in te voeren, is geheel in overeenstemming met hetgeen waar de SP al jaren voor pleit, ware het niet dat het nu met veel minder,  40% om precies te zijn, geld zal moeten worden gerealiseerd. Dat de zorg dichter bij de hulpvrager komt  door het invoeren van 1 loket en inzetten van  generalisten het voor de burger makkelijker wordt om bij de juiste hulpverlenende instantie  te komen, is een gunstige ontwikkeling te noemen.  In de komende periode  er voor te zorgen dat er meer woningen met een geschikt voorzieningenniveau voor senioren komen,  zodat er voldoende huizen zullen zijn waar de ouderen binnen onze gemeenten langer zelfstandig kunnen blijven wonen vindt de SP ook een goed streven. De SP spreekt de wens uit dat, zoals vorige week in de raadsactiviteit al aangegeven,  er in de beleidsvisie op het gebied van wonen, echt genoeg rekening is gehouden met, bepaalde doelgroepen, zoals verstandelijk gehandicapten, dementen, psychiatrische patiënten  en de woonsituaties die hier bij passen, wonen en zorg apart. Er wordt nu gesteld dat hier bij het RIGO onderzoek voldoende rekening mee is gehouden,  maar het zou niet meer dan fatsoenlijk zijn om deze doelgroepen,  die nog meer dan andere mensen  zekerheid nodig hebben, in dit opzicht tegemoet te komen met concrete plannen. Hiernaast hoopt de SP dat er in de beleidsvisie op het gebied van wonen, een realistischer beeld zal worden opgenomen dat  overeenstemt met de werkelijke behoefte van jongere mensen om zich binnen de gemeente waarin ze zijn opgegroeid  te vestigen.  Niet , zoals op dit moment wordt gesteld ,’’ in de leeftijd tussen de 18  en 30 jaar trekken de meeste jongeren weg om te gaan studeren, daarom is er niet zoveel vraag naar huisvesting in deze leeftijdscategorie’’.  In dit opzicht loopt de gemeente achter de feiten aan, de jonge starters met de smalle beurs die niet gaan studeren, gaan nu  in omliggende gemeenten op zoek naar woonruimte, omdat daar het sociale, betaalbare woningaanbod  veel  groter is. Het lokale woonbeleid zet m.i.  teveel in op, welgestelde mensen binnenhalen (Nieuwbouw herenhuizen Koningsduin enz.)  Door  dit na te blijven streven zal het op  langere termijn de balans tussen de oude (zorgvragende) en jonge inwoners(de toekomstige mantelzorgers),   aantasten  en de plaatselijke bevolkingskrimp bevorderen.Het percentage inwoners met een WW uitkering  of bijstandsuitkering ligt binnen onze gemeente, in vergelijking met andere gemeenten,  laag.  Bij laatstgenoemde groep, voor zover niet chronisch ziek, een goede reden om hier op zorgvuldige wijze mee om te gaan, regelmatig te toetsen of de verplichte tegenprestatie aansluit bij de capaciteiten van de participant met als einddoel door te kunnen stromen naar werk voor een fatsoenlijk loon.De SP zal wel onder de aandacht blijven brengen dat de bezuiniging van 40% op de thuiszorg, niet te rijmen valt met het sluiten van verzorgingshuizen en daaruit voorvloeiend het verplicht langer thuis blijven wonen van ouderen.Daarom zullen wij blijven pleiten voor het behoud van de thuiszorg, met de daar bijbehorende signaleringsfunctie,(kanttekening, waarvan de naam al is ‘’gedegradeerd’’ tot huishoudelijke hulp, hetgeen impliceert dat de signaleringsfunctie niet meer nodig is) Het  geld wat hiervoor nodig is kan worden  gehaald uit andere middelen/meevallers, zoals het gunstige saldo voortvloeiend uit de eigen bijdrage WMO voorzieningen, of de geplande automatiseringskosten die nu in totaliteit voor dit jaar ingecalculeerd zijn, deze zouden verspreidt kunnen worden over december van dit en januari van het volgend jaar.Dit zou enige soelaas kunnen bieden aan de oudere mensen die straks tussen de wal en het schip dreigen te vallen.Groen Links heeft met haar amendement en haar motie, waar wij mede indiener van zijn, een en ander al onder de aandacht gebracht. *Ik wil graag afsluiten met mijn levensfilosofie, die op meerdere situaties toepasbaar is;Het gaat er niet om waar de problemen uit bestaan, maar hoe je er mee omgaat.Vanuit deze filosofie zal ik het raadswerk kritisch blijven volgen, en daar waar nodig, blijven hameren op de meest sociale oplossing
Zie ook:

U bent hier