h

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Als u bezwaar tegen de huurverhoging wilt maken, kunt u gebruikmaken van een standaardbezwaarschrift zoals dat van de huurcommissie, maar dit is niet verplicht. Een (korte) brief naar uw verhuurder volstaat. Uw bezwaar moet uiterlijk een dag voordat de huurverhoging ingaat, door de verhuurder zijn ontvangen. U kunt echter ook bezwaar maken door de oude huur te blijven betalen na de ingangsdatum van de nieuwe huur. De verhuurder zal u een brief sturen over een betalingsachterstand, maar wettelijk hebt u het recht om op deze manier bezwaar te maken. Ons lijkt het echter prettiger om vooraf zelf een brief te schrijven naar de verhuurder. U moet namelijk na ontvangst van een aangetekende brief van de verhuurder dat u de huur moet betalen, alsnog schriftelijk bezwaar indienen met het risico dat u alsnog de extra betalingen moet doen.

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar kunt hebben tegen de huurverhoging. U hebt het voorstel bijvoorbeeld niet minimaal twee maanden voor de ingang van de nieuwe huur ontvangen of u hebt minder dan een jaar geleden al een huurverhoging gekregen. Het kan zijn dat de puntentelling voor uw woning niet klopt. De huur mag ook niet hoger worden dan de maximaal toegestane huur (afhankelijk van het aantal punten). Mocht de huur door de huurcommissie of de rechter zijn verlaagd wegens gebreken aan het verhuurde, ook dan is huurverhoging niet toegestaan.

U kunt zowel bezwaar maken tegen de gehele huurverhoging maar ook tegen alleen het inkomensafhankelijke deel. Het is niet verstandig om de huurverhoging deels te betalen, ook niet als manier om bezwaar te maken tegen de huurverhoging, want dan is het onduidelijk waar u bezwaar tegen maakt. Kies liever voor de mogelijkheid om vooraf schriftelijk bezwaar te maken tegen de hele huurverhoging óf tegen het deel van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De huurverhoging is alleen inkomensafhankelijk bóven de 4%. Als u bezwaar maakt tegen de verhoging van het inkomensafhankelijke deel dan moet dit zijn omdat de inkomensindicatie van de belastingdienst over 2012 niet klopt of omdat uw inkomen in 2013 dusdanig is gedaald dat de verhoging niet redelijk is. Het kan zijn dat u werkeloos bent geworden, arbeidsongeschikt of met pensioen bent gegaan bijvoorbeeld. Als uw bezwaar juist is, kan de huurverhoging worden beperkt tot 4 of 4,5%.

U kunt geen bezwaar tegen de huurverhoging maken als uw inkomen daalt in 2014. Als uw inkomen in 2013 is gedaald, kunt u bezwaar tegen de huurverhoging maken maar dan moet u dit wel doen met een IB-60 verklaring  om aan te tonen dat het huishoudinkomen in 2013 lager is geworden dan 33.614,- euro (4,5% huurverhoging) of 43.000,- euro (6,5% huurverhoging). Als u de IB60-verklaring hebt ontvangen, hoeft de verhuurder de huur pas na enkele maanden te ‘corrigeren’. Recht op teveel betaalde huur hebt u helaas niet.

Chronisch zieken of gehandicapten hoeven de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen als er een indicatiebesluit is, of sprake is van individuele begeleiding of verpleging  of van een op basis van de WMO aangepaste woning. Een uitzondering is gemaakt voor blinden – zij hoeven de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen. Als uw partner een PGB heeft aangevraagd om voor u te kunnen zorgen, valt u onder de groep die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huur.

Voor geliberaliseerde huurhuizen is het inkomensafhankelijke huurbeleid niet van toepassing. De enige regel hier is, dat de huur maar eens in de twaalf maanden mag worden verhoogd. Wat in het huurcontract is afgesproken aan huurverhogingen is van toepassing. Als er geen huurverhogingbepalingen in het huurcontract staan, mag de huurder ieder voorstel tot huurverhoging doen.

De huur kan niet geliberaliseerd worden doordat de huur boven de liberalisatiegrens uitkomt door de huurverhoging. Eens niet-geliberaliseerd blijft niet-geliberaliseerd. U houdt dus huurtoeslag als u die al ontving voor de huurverhoging, ook al komt uw huur uit boven de huurtoeslaggrens. Als u nog geen huurtoeslag ontving, dan wordt de aanvraag voor een toeslag wel afgewezen als de huur boven de huurtoeslaggrens ligt.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de Nederlandse Woonbond. Lid worden kunt u via www.woonbond.nl of telefonisch via 020-5517755 op maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur en op dinsdagavond van 18.30 – 20.00 uur. 

U bent hier